Ujȅsjellȅsi dhe Kanalizimi
SISTEMI I KANALIZIMIT

SISTEMI I KANALIZIMIT


Rrjeti i kanalizimmit tȅ ujrave tȅ zeza përbëhet nga: rrjetit primar i kanalizimit (kolektorȅt), rrjetit sekundar i kanalizimit dhe shkarkimet nȅn detare. Rrjeti primarȅ dhe ai sekundar janë ndërtuar në periudhën prej vitit 1960 deri në vitin 2005. Janë tȅ ndërtuar nga materiale të ndryshme: çimentoje asbesti, betoni,qeramike, çelikut, kanale betoni dhe PVC. Gjatësia totale e rrjetit të linjës është 47.15 km si më poshtë:
- Rrjeti i kanalizimit primar 34.26 km
- Rrjetit i kanalizimit sekundar 12.89 km

Janȅ tȅ ndȅrtuara dy shkarkime nȅn detare:
Shkarkimi nën Hotelin "Galeb" tuba janë PEHDØ350 / 3.14, me gjatȅsi prej 1500m,
Shkarkimi në Plazhin e Madhȅ, tuba janȅ HDPE Ø450 / 26,7 me gjatësi prej 1165m.
Shkarkimet nën detare janë kryer në vitin 1985.
Kanalizimi i ujërave të zeza I Ulqinit përbëhet nga dy sisteme:
- Sistemi i Kanalizimit Ulqin- Qytet
- Sistemi i Kanalizimit Ulqin- Pllazha e madhe

Rrjeti i kanalizimit tȅ ujrave atmosferik


Kanalizimi I ujrave atmosferikȅ është ndërtuar në periudhën nga viti 1960 deri në vitin 1989. Rrjeti është i ndȅrtuar nga materiale tȅ ndryshme . Njȅ pjesa e kanalizimit atmosferik përbëhet nga betoni dhe kanale muri, çimento asbest dhe PVC. Gjatësia totale e kanalit është 10.12 km.