Investicije

PROJEKTI:

Opština Ulcinj i JP “V odovod i kanalizacija” Ulcinj učestvuje na dva projekta:

 • Projakat “Vodosnabdijevanja i odvođenja otpadnih voda na Crnogorskom primorju faza V u Opštini Ulcinj”
 • Projekat “Izgradnja kanalizacione mreže u naseljima Kodra, Totoši, Bijela Gora i Donje Bratica”

Projekat “ Vodosnadbijavanje i odvođenje otpadnih voda na primorskom regionu faza V u Opštini Ulcinj”

Fokus ove investicije će biti na sistemu snabdijevanja vodom kao i na sistemu fekalne i atmosferske vode u Opštini Ulcinj. Realizacija ovog projekta ce koštati 20,000,000,00 € (20 miliona eura). Sredstva su obezbjeđena od:

 1. KfW banke 20.000.000 € (euro) (kreditno zaduženje).
 2. Donacija 1. 000.000 € (euro) kojom se placa Sachsen Wasser sa ciljem jačanja institucionalne podrške.

Konsultantske usluge za “Studiju izvodljivosti sistema vodosnabdijevanja i odvođenja otpadnih voda za opštinu Ulcinj” pruža njemačko-crnogorsko zajedničko ulaganje (JV) Dahlem / Dahlem Montenegro. Cilj konsultankskih usluga za projekat vodosnabdijevanja i odvođenja odpadnih voda je da prepozna investicione mjere za poboljšanje stanja snabdijevanja vodom i sistema za odpadne i atmosferske vode u Ulcinju. Učesnici u procesu su Vlada Crne Gore, Ministarstvo održivog razvoja i turizma Crne Gore, KFW banka kao finansijska institucija,Vodacom kao Agencija za implementaciju projekta (AIP), Opština Ulcinj i VIK Ulcinj. Za ovaj projekat, SO Ulcinj je donijela Odluku o kreditnom zaduženju Opštine Ulcinj kod KfW Banke, Odluka koja je objavljena u Službenom listu CG opštinski propisi (“Službeni list Crne Gore-opštinski propisi”,br.034/15 od 08.10.2015).

Sistem Vodosnabdijevanja:

Vodosnabdijevanja u opštini Ulcinju se vrši preko izvorišta Brajša, Kaliman, Mide i Salč, crpnih stanica Gač i Klezna i sistema Lisna Bori kao i od Crnogorskog regionalnog vodovoda. Realizacija investicionih mjera je podijeljena u 3 implementacione faze, i to:

Faza I (2014-2017) – predvidja sledeće aktivnosti:

 • Kampanja smanjenja neprihodovane vode (sa ciljem detekcije gubitaka vode u tranzitnim glavnim cjevovodima,ddistributivnoj mreži,kućnim priključcima i preciznost vodomjera)
 • Sanacija vodozahvata izvora,uključujući hidrogeološka istrživanja
 • Sanacija prekidnih komora.pumpnih stanica i rezervoara
 • Zamjena i izgradnja novih i glavnih cjevovoda i tranzitnih cjevovoda neophodnih za produžetak i pobolšanje mreže snabdijevanja
 • SCADA sistem i mjerna mjesta
 • Daljnje zamjene i izgradnja novih glavnih cjevovoda i tranzitnih cjevovoda u skladu sa nalazima kampanje neprihodovane vode
 • Novi rezervoar Đerane
 • Novi rezervosar Brajše
 • Novi distributivni cjevovod za regiju Štoj

Faza II (2018-2022) predvidja sledeće aktivnosti:

 • Sanacija PS (faza II)
 • Zamjena glavnih Cjevovoda (faza I)
 • Novi Rezervoar U Bjeloj Gori 1
 • Produžetak rezervoara Đerane
 • Postrojenje za preradu vode (faza I)
 • Mjere indentifikovane u kampanji neprihodovane vode

Faza III (2023-2027) predvidja sledeće aktivnosti:

 • Zamjena glavnih cjevovoda (faza III)
 • Produžetak rezervoara Bjela Gora 1
 • Postrojenje ze preradu vode (faza II)
 • Mjere indentifikovanje kampanjom neprihodovane vode

Kanalizacioni Sistem

Cjevovod fekalne kanalizacije čine: primarna kanalizaciona mreža (kolektori), sekundarna kanalizaciona mreža i podmorski ispusti. Glavni cilj projekta je definisanje investicionih mjera koje će stvoriti uslove za optimizaciju kanalizacionog sistema u Opštini Ulcinj. Realizacija investicionih mjera je podijeljena u implementacione faze:

Fazne investicije (2018-2027) predvidjaju sljedeće aktivnosti:

 • Glavni kolektor od centra Ulcinja i PS Đerane do dovoda u PS PPOV
 • Izgradnja dovoda PS do PPOV
 • Potisni cjevovod dovod PS PPOV do PPOV
 • Nova Izgradnja Pristan
 • Potisni cjevovod Pristan PS do glavnog kolektora za kanalizaciju
 • Sanacija glavnih odvoda za odpadnu i atmosfersku vodu do PS Pristan
 • PS za efluent za izpuštanje prerađenog efluenta do uispusta Đerane
 • Potisni cjevovod od PS za efluent do ispusta Đerane
 • Izgradnja novog ispusta Đerane
 • sanacija postojućeg ispusta Đerane
 • Nov centralno PPOV Ulcinj / Bratica /Kodre /Pistula /Zoganje/Velika Plaža (Donji I Gornji Štoj)
 • Uvođenje kanalizacione mreže u Štoj
 • Produžetak PPOV
 • Produžetak / sanacija kanalizacione I drenažne mreže Ulcinj
 • Produžetak PPOV

Projekat “ Izgradnja knalizacione mreže u naseljima Kodre, Totoši, Bjela Gora, i Donja Bratica”

Projekat se odnosi izgradnju 14,5 km kanalizacione mreže u naseljima  Kodre, Totoši, Bjela Gora, i Donja Bratica. Ukupni troškovi realizacije projekta a koji se odnose na izvođenje radova i nadzor nad izvođenjem radova  procijenjeni su na 5.000.000.00 € (5 miliona eura). Sredstva su obezbjeđena od Evropske investiocione banke (EIB), kreditnim zaduženjem.

Učesnici u procesu su Evropska investiociona banka (EIB), Vlada Crne Gore, Opština Ulcinj i ViK Ulcinj. Za ovaj projekat, SO Ulcinj je donijela Odluku o kreditnom zaduženju Opštine Ulcinj kod EIB banke, Odluka koja je objavljena u Službenom listu CG (“Sl Crne Gore – opštinski propisi”, br.033/15 od 02.10.2015).

Izrada tenderske dokumentacije i implementacija projekta realizovaće se posredstvom “Project Consulting” DOO Podgorica (PROCON).