Vodovod i kanalizacija
KANALIZACIONI SISTEM

KANALIZACIONI SISTEM


Cjevovod fekalne kanalizacije čine: primarna kanalizaciona mreža (kolektori), sekundarna kanalizaciona mreža i podmorski ispusti. Primarna i sekundarna mreža su izgrađene u periodu od 1960 godine do 2005 godine. Izgrađene su od različitih materijala: azbest cementa, betona, keramike, čelika, zidani kanal i PVC. Ukupna dužina kanalizacine mreže je 47,15 km i to:
- Primarna Kanalizaciona mreža 34,26 km
- Sekundarna Kanalizaciona mreža 12,89 km
Izgrađena su dva podmorska ispusta:
Ispust ispod Hotela „Galeb“, cijevi su PEHDØ350/3,14, dužine 1500m,
Ispust na velikoj plaži, cijevi su PEHD Ø450/26,7 dužine 1165m.
Podmorski ispusti izvedeni su 1985 godine.
Fekalnu kanalizaciju Ulcinja čine dva sistema:
- Kanalizacioni sistem Ulcinj-Grad
- Kanalizacioni sistem Ulcinj-Velika Plaža

Cjevovod atmosferske kanalizacije


Atmosferska kanalizacija je građena u periodu od 1960 do 1989 godine. Cjevovod je izgrađen od različitog materijala. Dio artmosferske kanalizacije čine betonski i zidani kanali, azbest cement i PVC. Ukupna dužina kanala je 10,12 km.