Vodovod i kanalizacija
ISTORIJAT

Javno komunalno preduzeće Ulcinj nastala je od nekadašnje Komunalne uprave, koja je poslovala kao organak organa uprave. Novonastala organizacija registrovana je kao Ustanova na osnovu rješenja Odelenja za opštu upravu SO Ulcinj br. 02-1513/1 od 26.03.1959 godine sa samostalnim finansiranjem pod nazivom „Uprava za komunalnu djelatnost i vodovod Ulcinj”.
Djelokrug zadataka ustave su bili:održavanje puteva, ulica, nasipa na Bojani, gradske kanalizacije, parkova i zelenila, groblja, plaže, klaonice, gradske čistoće, el.centrale u Vladimiru, te održavanje pijace u Ulcinju i Vladimiru.
Odlukom Opštine Ulcinj, broj 01-2955/3 od 26.11.1990.god. Javno komunalno preduzeće Ulcinj je transformisano i upisano u registar Privrednog suda u Podgorici 18.02.1991.god.pod brojem 13/0/91.
Na osnovu Odluke Upravnog odbora Javno komunalnog preduzeća Ulcinj Br.792/1 od dana 21.03.2011 godine daje saglasnost o podjeli Javno komunalnog preduzeća Ulcinj na dva javna preduzeća. Dana 31.10.2012 godine,na bazi zaključka koji je usvojen na skupštini opštine Ulcinj a koji se odnosi na diobu (Sl.list Crne Gore, Opštinski propisi br.6 od 21.02.2012), Javno Komunalno Predeuzeće Ulcinj statusnom promjenom djeli na dva preduzeća i to:
- Javno preduzeće “Vodovod I kanalizacija” – Ulcinj
- Javno preduzeće “Komunalne Djelatnosti” – Ulcinj
Javno preduzeće “Vodovod i kanalizacija” Ulcinj pravni je sljedbenik Javnog komunalnog preduzeća Ulcinj, nakon statusne promjene tog preduzeća u skladu sa Odlukom Skupštine Opštine Ulcinj o organizovanju JP “Vodovod i kanalizacija” Ulcinj objavljene u “Sl.listu Crne Gore”, br.16/07 opštinski propisi i Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o organizovanju JP “Vodovod i kanalizacija” Ulcinj.
U skladu sa Zakonom o privrednim društvima Crne Gore, Preduzeće je kao pravno lice registrovano u Centralnom registru Privrednog suda u Podgorici 21.03.2012. godine, pod registarskim brojem 8-0024464/001.

Sjedište Preduzeća je u Ulcinju, Ul. Majke Tereze bb.
Skraćeni naziv Preduzeća: “Vodovod” – Ulcinj
Matični broj Preduzeća: 02877449
PDV broj : 82/31 –01330-0

Organ upravljanja Preduzeća je Upravni odbor, a organ rukovođenja je direktor.Upravni Odbor ima sedam članova. Presjednika i članove Upravnog odbora imenuje Skupština opštine na period od četiri godine. Direktora preduzeća, kao organa rukovođenja, imenuje Upravni odbor preduzeća a saglasnost na imenovanje daje Skupština opštine Ulcinj.
Sredstva za obavljanje djelatnosti obezbeđuju se iz:
- sopstvenih prihoda Preduzeća;
- sredstava Osnivača, odnosno iz Budžeta Opštine Ulcinj, i
- drugih izvora utvrđenih zakonom.
J.P. “Vodovod i kanalizacija” Ulcinj ima u svojoj djelatnosti osnovni zadatak da kvalitetno snabdijeva vodom kao I odvod I tretman otpadnih voda na prostoru opštine Ulcinj, gdje su izvedene javne vodovodne instalacije, odnosno na području Ulcinja, Vladimira, Valdanosa, Zoganji I seoska područja .Kvalitetno obavljanje navedenih i drugih poslova u direktnoj je vezi sa stepenom izgrađenosti i tehničke opremljenosti sistema vodovoda i kanalizacije, raspoloživih količina vode, tehničke opremljenosti, kadrovske strukture, obučenosti I organizovanosti Javnog preduzeća, kome su dati na upravljanje i održavanje navedeni sistemi Osnovna djelatnost Preduzeća je:
- sakupljanje, prečišćavanje i distribucija vode,
- uklanjanje otpadnih voda drenažom, kanalizacijom, odvodnim kanalima ili na drugi način,
- održavanje kanalizacije i kanala za otpadne vode,
- izvođenje priključaka na vodovodnu i kanalizacionu mrežu,
- izgradnja hidrograđevinskih i vodovodnih objekata,
Pomenute djelatnosti imaju karakter djelatnosti od javnog interesa i predstavljaju nezamenljiv uslov života i rada građana, privrednih i drugih subjekata na području opštine Ulcinj.